facebook

Szkolny Klub Ekologa

Szkolny Klub  Ekologa działa od 2011 roku.
Zajęcia odbywają  się w formie zajęć pozalekcyjnych w wymiarze
1 lub 2 godzin co dwa tygodnie.

Opiekę nad Klubem sprawuje pani Monika Trela  (w zastępstwie pan Grzegorz Drużba)

 

CELE SZCZEGÓŁOWE :

- Uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska najbliższej okolicy;

- Dostrzeżenie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie;

- Uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska;

- Ukazywanie możliwości współdziałania na rzecz ochrony środowiska;

- Prowadzenie obserwacji krajobrazu, jego elementów i składników, obiektów, procesów i zjawisk a także  doświadczeń mających na celu ocenę aktualnego stanu najbliższego środowiska;

- Poznanie niekorzystnych skutków  integracji człowieka w środowisko przyrodnicze;

- Nauka ekologicznego życia w szkole, we własnym domu, w środowisku;

- Poznanie form krajobrazu chronionego w regionie (parki krajobrazowe, pomniki przyrody, rezerwat przyrody);

- Uświadomienie wpływu odpadów na degradację środowiska oraz korzyści wynikających z ich selektywnego gromadzenia;

- Poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, a szczególnie dotyczącej segregacji odpadów komunalnych i ich recyklingu;

- Zapoznanie ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi;

- Propagowanie na stronie internetowej szkoły różnych działań ekologicznych podejmowanych przez uczniów i tych skierowanych do mieszkańców;

 

KLUB EKOLOGA REALIZUJE SWÓJ PROGRAM POPRZEZ:

 • spotkania z przedstawicielami instytucji zajmującymi się zagadnieniami środowiskowymi Ciężkowic: pracownicy parków krajobrazowych, fotograf przyrody Włodzimierz Stachoń, Kierownik Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach Pan Wojciech Sanek z wykształcenia leśnik, członek komisji Polskiego Związku Łowieckiego, członek Klubu Łowieckiego Szarak w Ciężkowicach;
 • wycieczki do Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach;
 • Wycieczki: Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Polichtach, Skamieniałe Miasto Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego;
 • udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej organizowanej przez Ligę Ochrony Przyrody;
 • udział w akcji „Sprzątanie świata”;
 • udział w zbiórce baterii, nakrętek;
 • udział w obchodach Dnia Ziemi;
 • udział w konkursach, rajdach, warsztatach, projektach i innych działaniach ekologicznych;
 • Organizacja akcji proekologicznych np. dzień bez GMO;
 • uczestnictwo w pracach użytecznych na rzecz szkoły i lokalnego środowiska przyrodniczego;
 • wystawy  prac uczniowskich o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej
 • doświadczenia i eksperymenty, obserwacje;
 • pogadanki, prelekcje;
 • wywiady, ankiety;
 • zajęcia terenowe;
 • metody audiowizualne;
 • współpraca z instytucjami środowiska lokalnego (Urząd Gminy );

 

 

 

 

Zobacz nas w galerii...

 

Działalność SK Ekologa w I półroczu roku szkolnego 2013/2014

Działalność SK Ekologa w I półroczu roku szkolnego 2012/2013

Działalność SK Ekologa w roku szkolnym 2011/2012

 

 

 

Monday the 18th. Joomla 2.5 Templates. ZSOiZ Ciężkowice
Copyright 2012

©